Home Applying Programs About Contact Download

Mezinárodní Ekonomický Institut

International Economic Institute s.r.o.

 

Postgraduální a profesní vzdělání dospělých!

Praktické znalosti pro Vaši praxi a odbornost

 • Mezinárodní Ekonomický Institut zaměřen na vzdělávání dospělých, zejména pracovníků z praxe, kteří si doplňují či rozšiřují vysokoškolské vzdělání z důvodu jejich odborné profesní kvalifikace. V rámci spolupráce s univerzitami SK zajišťuje i vysokoškolské vzdělávání (PhDr., Ph.D, Doc.).
 • Získané vědomosti si zafixujete celoživotně – sami se naučíte nejlepšímu řešení a postupu.
 • Ideální podmínky pro výuku dospělých (zejména pro manažery a další pracovníky s praxí).
 • Individuální studijní plány se zápočtem předchozího vzdělaní.
 • Minimum matematiky!

 • Příjemná atmosféra, společenské a otevřené mezinárodní akademické prostředí.
 • Špičkoví pedagogové se zkušenostmi ve výuce dospělých.
 • Volitelné moduly nabízí další rozšíření kvalifikace a znalostí či dovedností.
 • Možnost praktického využití svých dovedností.

Úspěšné absolvování studia je podmíněno obhajobou vlastní závěrečné práce.

Kombinovaná a online forma studia. Konzultace a výuka probíhají v centru Prahy a online.

Tento recept na úspěch je certifikovaný!

MBA = Praktické znalosti s MEI

Motivace, Síla, Cíl - Prestiž!

Státní rigorozní zkouška

Státní rigorozní zkouška
=
Malý doktorát
=
jeden rok studia

Státní rigorozní zkouška zakončena získáním titulu PhDr., PharmDr., RNDr., JUDr......

Doktor pedagogiky (zkratka PaedDr.) je akademický titul, který byl dříve udílen absolventům pedagogických fakult a fakult tělesné výchovy a sportu na základě absolvování státní rigorózní zkoušky, dnes jej nahrazuje titul PhDr.

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali titul magistr, mohou vykonat v téže nebo příbuzné oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce.
Rigorozní zkouškou uchazeč prokazuje, že na základě samostatného studia a samostatné odborné práce ve studijním oboru získal hlubší vědomosti v jeho širším základě a je schopný samostatně si osvojovat nové vědecké poznatky a aplikovat je tvořivým způsobem do praxe. Po jejím vykonání se udělují absolventům tyto akademické tituly uváděné před jménem:

 • v oblasti práva doktor práv
  (ve zkratce JUDr.),
 • v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd doktor filozofie
  (ve zkratce PhDr.),
 • v oblasti přírodních věd doktor přírodních věd
  (ve zkratce RNDr.),
 • v oblasti farmacie doktor farmacie
  (ve zkratce PharmDr.).

A to za cenu od 1400,- Euro

Široká nabídka oborů ve kterých lze absolvovat rigorozní řízení:

 • veřejná politika a veřejná správa,
 • politologie,
 • sociální služby a poradenství,
 • sociologie,
 • ekonomika podnikání,
 • management,
 • evropská studia,
 • evropské právo,
 • mezinárodní právo,
 • mezinárodní vztahy
 • pedagogika,
 • pedagogika profesních předmětů,
 • a další po konzultaci.

Velice nám záleží na poskytování co nejkvalitnějšího, nejobsáhlejšího servisu a péče našim aspirantům, tak aby se jim s námi dobře spolupracovalo a studovalo. Samozřejmostí pro nás je i odborná pomoc při konzultacích a zpracování rigorozní práce. S námi nejste limitování počtem konzultací.(počet konzultací lze po dohodě a za příplatek rozšířit).

Student si sám zvolí téma odborné práce, Institut odsouhlasí zvolené téma a přidělí studentovi konzultanta, student během 2 - 3 konzultací s konzultantem zpracuje rigorózní práci (obdobně jako u magisterské práce) a odevzdá ji ke kontrole a v nejbližším termínu je přizván ke státní zkoušce z odborných předmětů a obhajobě rigorózní práce ( obdobně jako při obhajoby magisterské práce) . Záleží pouze na studentovi, za jak dlouho zpracuje rigorózní práci v rozsahu 90 – 120 normostran ( která je obdobou magisterské práce), studium obvykle bývá ukončeno za 6 – 12 měsíců.

Rigorózní práce mohou vycházet z prací magisterských diplomových, v případě, že jí student má, přepracuje ji tak, aby se více něž v 70% lišila od práce diplomové. Pak může mít nově předkládaná rigorózní práce i nový název, což je adekvátní pro její vkládání do informačního systému ČR a SR.

Poplatky za rigorozní řízení začínají na částce 1400,- Euro, včetně poplatku za přijímací řízení, vystavení diplomu, poplatku za vypsané konzultace, popř. konzultace navíc, atd., jsou závislé na aktuálních směrnicích fakulty, poplatcích dané VŠ a termínu zahájení studia, jde-li o řádně vypsaný termín či mimořádný termín.

Na konkrétní téma státní rigorozní zkoušky nás kontaktujte na meivs@oeaep.cz
nebo telefonicky na 603 841 001.
Veškeré dotazy vám obratem zodpovíme.

Zavolejte nám již dnes
a sjednejte si termín motivačního pohovoru
Tel.: +420 603 841 001
email: meivs@oeaep.cz

Doktorský studijní program to je Vaše osobní vstupenka na vrchol kariéry

Ph.D. je zkratka pro nositele doktorátu (tedy doktora) v mnoha zemích po celém světě. Tato zkratka původně označuje latinské sousloví philosophiæ doctor, v některých zemích též alternativně doctor philosophiae, někde bývá zkracováno jako D.Phil, ve světě ve zkratce PhD., jinde ve světě také často PhD, označuje se tak mezinárodně uznávaný akademický titul uváděný za jménem, který představuje vědeckou hodnost doktora.

Doktorský studijní program (doktorské studium, hovorově také často PhD studium nebo doktorandské studium) je primárně zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti umění, resp. na vysokoškolskou pedagogickou činnost.

Forma studia

Studium probíhá distanční nebo kombinovanou formou s individuálním studijním plánem v délce minimálně 3 roky.

Zavolejte nám dnes

a sjednejte si termín
motivačního pohovoru

+420 603 841 001

Habilitační řizení: Info na vyžádání.
Cena od 3000 EUR.

V České republice a na Slovensku je nutností pro udělení tohoto titulu vysokoškolské studium v doktorském studijním programu (také dříve označované jako aspirantské studium, aspirantura, vědecká výchova, postgraduál, případně dnes velký doktorát) v trvání tří a více (většinou čtyř) let podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele, dříve nazývané postgraduální studium. Předchází mu vždy studium magisterské, to bývá většinou pětileté.

Cena za studium - od 6000 eur

Široká nabídka oborů:

 • veřejná politika a veřejná správa,
 • politologie,
 • sociální služby a poradenství,
 • sociologie,
 • ekonomika podnikání,
 • management,
 • evropská studia,
 • evropské právo,
 • mezinárodní právo,
 • mezinárodní vztahy
 • pedagogika,
 • pedagogika profesních předmětů,
 • a další po konzultaci.

Na konkrétní téma nás kontaktujte na meivs@oeaep.cz
nebo telefonicky na 603 841 001.
Veškeré dotazy vám obratem zodpovíme.

email: meivs@oeaep.cz


 

Akreditované programy MPA, MBA

Master of Public Administration
Master of Business Administration

Mezinárodní Ekonomický Institut ve spolupráci s HiSTES (High School Teachers European Society) vytvořily jedinečný projekt profesních vzdělávacích programů MPA, MBA v kombinované formě studia, délka studia 9 měsíců.

Pro získání lepší pozice v zaměstnání i platu je zapotřebí mít ve svém životopisu nejméně dva dosažené úspěchy:

 • potvrzenou formální kvalifikaci v podobě diplomu a titulu (MPA, MBA),
 • a praktické zkušenosti implementace získaných vědomostí do praxe.

Využijte unikátní nabídky!

MPA v oboru Management veřejné správy.

MSc-Pro v oborech:

 • Management řízení gastronomických provozů
 • Management řízení lesního hospodářství
 • Management řízení vodního hospodářství
 • Management řízení polního hospodářství
  se specializací na moderní inovační způsoby chovu hospodářských zvířat.
 • Management řízení ochrany životního prostředí
 • Management řízení ve veřejném zdravotnictví

A to není vše.

Máme pro Vás program MBA Praktický management.
Hodnotných výsledků můžete dosáhnout již v průběhu vzdělávání, protože u nás se věnujete implementaci Vašeho projektu.

A to za cenu od 67.000 Kč + DPH

Nevěříte?

Stačí se zeptat.

Zavolejte nám již dnes

a sjednejte si termín motivačního pohovoru
Tel.: +420 603 841 001
email: meivs@oeaep.cz

Akreditace instituce

Akreditace programu

Program kurzu MPA

Naše adresa

Mezinárodní Ekonomický Institut (MEI)
IČ: 03562671
se sídlem: V Lázních 688, Jesenice 252 42
Provozovna v HiSTES/OEAEP: Argentinska 286/38, 3.patro, Praha 7, Ceská republika

Mgr. Markéta Pavlova

Email: meivs@oeaep.cz
Tel.: +420 603 841 001

Naše adresa na mape

Kontaktni formulař

Děkujeme! Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Chyba! Zkuste znovu odeslat formulář. Pokud by se chyba opakovala, kontaktujte nás prosím na meivs@oeaep.cz